מילון מונחים

arrow-top

קרקעות בבעלות המדינה, מהוות כ-93% משטחה של מדינת ישראל ונמצאות בפיקוח של מינהל מקרקעי ישראל.

arrow-top

אזור הנהנה מהטבות במיסוי, מענקים ומשכנתאות בתנאים מועדפים כדי לעודד בו התיישבות ארוכת טווח.

arrow-top

מימון הבנק בעסקת רכישה ביחס לשווי הנרכש,נקבע כיחס ישיר לשווי הנכס אשר משועבד לבנק.

arrow-top

תופעה כלכלית שבאה לידי ביטוי בעלית מחירים של מוצרים ושירותים, כתוצאה ממנה יורד כוח הקניה של הכסף.

arrow-top

אישור המשכנתא בכתב כולל פירוט כל התנאים לביצועה ע"י הגורם המוסמך בבנק.

arrow-top

מסמך המונפק על ידי מינהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו, והמפרט את הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים, כגון, בעלי זכות בנכס,שעבודים,עיקולים וכד' שנרשמו לגביו. פרטי הנכס, בעלי זכות בנכס, שעבודים, עיקולים וכו' שנרשמו לגביו. ברוב המקרים, מינהל מקרקעי ישראל אינו מינהל בעצמו רישומים לגבי הנכס, אלא החברה הקבלנית שבנתה את הפרויקט או מי שהמינהל הסמיך לשם כך – אלו נקראים על ידי מינהל מקרקעי ישראל "גורם משכן ". במקרה כזה יש להוציא אישור שנקרא "הודעה על רישום זכויות בנכס" ממינהל מקרקעי ישראל.

arrow-top

בדיקה האם הבנק מסכים לתת את הסכום המבוקש ללא התחייבות או מחויבות כלשהי של המבקש כל זאת בכפוף לתנאים של הבנק ולנתונים של מבקש ההלוואה. קבלת אישור זה נעשית באמצעות הגשת בקשה בבנק. אישור עקרוני – תוקפו ל-3 חודש כאשר קיים התחלת תהליך – הבנק ישמור את הריבית לעוד 12 יום.

arrow-top

נכס ממשי כגון נדל"ן או כסף, אשר ניתן למימוש ע"י הבנק במידה והלווה אינו עומד בתשלומי ההלוואה.

arrow-top

סוג של אמצעי פיננסי המבטיח פיצוי כספי למבוטח ע"י החברה המבטחת, בהתרחשות אירוע כלשהו תמורת תשלום מראש או תקופתי.

arrow-top

ביטוח חיים מסוג ריזיקו שמכסה מקרה מוות בלבד של הלווה ועל פיו הבנק הוא המוטב, במקרה של מוות תגמולי הביטוח יסלקו את יתרת ההלוואה.

arrow-top

ביטוח כנגד נזקים אפשריים בנכס, הנגרמים ע"י נזקי צנרת, רעידות אדמה, סיכוני צד שלילי וכדומה. ביטוח הנכס מאפשר לשמור על שלמות הנכס מכיוון שבד"כ הנכס משמש בטוחה לבנק. ישנם 2 סוגי ביטוחי מבנה לפי יתרה וביטוח מבנה לפי ערך הנכס לביטוח.

arrow-top

בעבר, על פי "חוק מס הבולים" חייב הבנק לבייל את הסכם ההלוואה בסך 4 פרומיל (0.4%) מסכום היקף ההלוואה, כיום אין צורך לבייל את הסכמי ההלוואות.

arrow-top

השלב בין אישור ההלוואה ועד העברת הכסף ללקוח. בשלב זה, מתבצעים כל התהליכים הקשורים ללקיחת המשכנתא.

arrow-top

הבנק המרכזי של מדינת ישראל נקרא גם "הבנק של הבנקים" בין תפקידיו הבולטים: ניהול הסדרה ופיקוח על המערכת הבנקאית בישראל.

arrow-top

בנכס – אישיות משפטית המחזיקה בזכויות קנייניות בנכס מקרקעין מסוים מכוח חוק או חוזה (קבלן, חברה, אדם פרטי וכו'…)

arrow-top

קוד מספרי (כתובת) לזיהוי נכס מקרקעין.

arrow-top

תקופת חסד בהלוואה זוהי תקופה בה נדחים חלק מתשלומי ההלוואה (קרן או ריבית) בד"כ כדי להקל על הלווה.

arrow-top

סיטואציה בה בעל הנכס מוכר אותו אך בוחר לא לפרוע בפירעון מלא את ההלוואה על אותו נכס בתנאי ובאישור הבנק כי המשכנתא והשעבוד הקיים ייגרר לנכס חדש.

arrow-top

דוח אשר מפרט את פרטי ההלוואה ואת היתרה לסילוק, ניתן לקבלו פעמיים בשנה מהבנק.

arrow-top

ההיפך מאינפלציה, תופעה של ירידת מחירים הגורמת לעליה בכוח הקניה של הכסף.

arrow-top

סכום אשר מוכר קרקע (שלא שולם עליה היוון) נדרש לשלם למינהל בזמן העברת זכויות מהנכס על אדמת מינהל.

arrow-top

סכום המשולם מדי שנה למינהל מקרקעי ישראל עבור הזכות להשתמש בקרקע עליה בנוי הנכס חוץ ממקרים בהם הנכס מהוון.

arrow-top

אגרה הנקבעת על ידי משרד המשפטים עבור רישום משכון ברשם המשכנתאות.בהלוואה של פחות מ-5 שנים הסכום קטן יותר.

arrow-top

הודעה בכתב שנתן לווה לבנק על כוונתו לפרוע את ההלוואה קודם.

arrow-top

הודעה המסירה את הזכות שיש לבנק בנכס.

arrow-top

תחליף לרישום משכנתא על נכס שבה נאמר כי בעל הזכויות בנכס ממשכן את זכויותיו בנכס הרשום בהודעה לטובת הבנק, תהליך זה קורה כאשר אין אפשרות לרשום את המשכנתא על הנכס.

arrow-top

מסמכים אשר הבנק צריך כדי לבדוק את גובה המשכנתא , דרגת הסיכון ויכולת ההחזר של מבקש ההלוואה.

arrow-top

סכום כסף ראשוני שיש ללווה ממקורות אישים או מכספי הזכאות.

arrow-top

תקופה בה מתקיימים החזרים על חשבון קרן ההלוואה בלבד ותשלומי המשכנתא נדחים ומוחזרים במועד מאוחר יותר או בסוף תקופתה של ההלוואה, סוג של הקלה על הלווה.

arrow-top

סוג משכנתא או פרק זמן בחיי משכנתא שבהן מתקיימים החזרי תשלומים על חשבון ריבית ההלוואה בלבד והחזרי הקרן נדחים ומוחזרים במועד מאוחר יותר, מעין סוג של הקלה על הלווה.

arrow-top

פעולת חישוב שמחשבת מהו ערכו הנוכחי של סכום כסף הידוע בעתיד, או מה ערכו בעתיד של סכום כסף הידוע כיום, בהתחשב שהריבית ידועה.

arrow-top

תשלום חד פעמי למינהל מקרקעי ישראל עבור סך כל התשלומים העתידיים לכל תקופת החכירה.ההיוון פוטר את החוכר מתשלום של דמי הסכמה בזמן העברת זכויות ובתשלום דמי חכירה שנתיים.

arrow-top

היטל המשולם לרשות המקומית מבעל הזכויות בנכס בעקבות עליה של ערך הנכס, גובה ההיטל הוא ע"ס 50% מערך ההשבחה ומשולם בזמן מימוש זכויות ההשבחה ע"י בעל הזכויות בנכס.

arrow-top

סך ההכנסות הכספיות בתקופת זמן מסויימת לפני ניכויים כמו: ביטוח לאומי, מס בריאות, מס הכנסה והפרשות סוציאליות.

arrow-top

סך כל ההכנסות (עבודה , עסק, השכרת נכס).

arrow-top

סך ההכנסות הכספיות בתקופת זמן מסויימת אחרי ניכויים כמו: ביטוח לאומי, מס בריאות, מס הכנסה והפרשות סוציאליות.

arrow-top

הלוואה שנתן תאגיד בנקאי או תאגיד מורשה על פי חוק, עבור רכישת דירת מגורים או בשעבוד דירת מגורים.

arrow-top

הלוואה שניתנת ע"י משרד הבינוי והשיכון לאוכלוסיית זכאים , היא ניתנת מפיקדונות של גופים ממשלתיים (כמו: סוכנות יהודית, ממשלה הסתדרות ציונית וכו'…) או מאמצעיו של התאגיד הבנקאי. ההלוואה ניתנת בתנאים מועדפים לפי קריטריונים קבועים מראש, כגון מצב משפחתי מס' ילדים וחודשי שירות בצבא.

arrow-top

הלוואה שאינה הלוואה מוכוונת, ניתנת מהתאגיד הבנקאי בנוסף על הלוואה המוכוונת ולאותה מטרה, לרוב היא מהווה את החלק העיקרי של המשכנתא.

arrow-top

הלוואה שהקרן בה אינה צמודה למדד כלשהו והריבית היא ריבית ה"פריים" בתוספת או בהפחתה של אחוז מסויים קבוע ומוסכם מראש. בהלוואה זו לא משולם, בד"כ, קנס על פירעון מוקדם.

arrow-top

הלוואה הנקובה במטבע חוץ או בשקלים חדשים, שהקרן בה צמודה לדולר והריבית היא ריבית ה"לייבור" בתוספת או בהפחתה של אחוז מסוים קבוע ומוסכם מראש. בהלוואה זו לא משולם בד"כ קנס על פירעון מוקדם.

arrow-top

הלוואה הנקובה במטבע חוץ או בשקלים חדשים, שהקרן בה צמודה למט"ח ונושאת ריבית לפי מדד מטבע מסוים, בתוספת או בהפחתה של אחוז מסוים קבוע ומוסכם מראש. בהלוואה זו, לא משולמת בד"כ עמלת הפרשי ריבית בעת פירעון מוקדם.

arrow-top

הלוואה שהקרן בה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית, המשתנה בהתאם לנוסחה קבועה ומוסכמת מראש.

arrow-top

הלוואה שהקרן בה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית קבועה לכל אורך התקופה.

arrow-top

הלוואה לתקופה קצובה, בד"כ עד שנתיים שבה לא משולמים תשלומי הקרן והריבית של המשכנתא. ההלוואה כולה, הכוללת קרן, ריבית והפרשי הצמדה, נפרעת במלואה בתום תקופת הלוואה בניגוד להלוואת "גרייס" שבה נדחים רק תשלומי הקרן או הריבית על ההלוואה.

arrow-top

הלוואה שניתנת מכספי המדינה על ידי משרד הבינוי והשיכון, המיועדת לזכאי משרד השיכון באזורים שונים בארץ כמו: עיירות פיתוח ויישובי ספר. בד"כ, הלוואה זו הופכת למענק בנקודות זמן מסוימת.

arrow-top

במקרים בהם הכסף משולם ישירות למוכר הדירה (רק בדירות חדשות), ע"י הבנק נותן ההלוואה ולא על ידי הקונה עצמו, יצטרך הקונה להסב את ערבות חוק המכר שקיבל מהמוכר לטובת הבנק.

arrow-top

התחייבות הקונה בפני הבנק נותן המשכנתא, כי תגמולי ביטוח החיים במקרה פטירה, ישולמו ישירות לבנק נותן הלוואה, במקום לקונה עצמו, כדי לכסות את ההלוואה.

arrow-top

הסכם בין הקונה לבין הבנק אשר בו מופיעים כל פרטי ההלוואה.

arrow-top

הסכם בין מנהל מקרקעי ישראל וקבלנים המעניק את זכות הפיתוח על הקרקע.

arrow-top

לאחר שהלווה עמד בכל התחייבויות כלפי הבנק וכל התשלומים הסתיימו, הבנק מוציא הודעת ביטול משכון במשרד רשם המשכנתאות וזה למעשה סוף חיי המשכנתא.

arrow-top

הערכת שווי הנכס ע"י שמאי המוסכם על הבנק. זוהי בעצם בדיקה של הבנק שסכום ההלוואה המבוקש הולם את שווי הנכס, כך שבעת מימוש המשכנתא ע"י הבנק (מכירת הנכס) הבנק לא יישאר עם נכס ערכו נמוך מסכום ההלוואה. יש תעריף קבוע להערכה זו שמשולמת ישירות לשמאי ע"י לוקח ההלוואה. הבדיקה מתבצעת ע"י שמאי מקרקעין מוסמך על מנת שהבנק יידע את ערך הנכס שהוא עומד לקבל כבטחון להלוואה.

arrow-top

הערה המציינת כי בעל הזכויות בנכס התחייב בכתב לעשות או להימנע מלעשות עיסקה הקשורה בנכס האמור, יוצא מכך כי כל עוד לא נמחקה ההערה לא יכולה להירשם עסקה הסותרת את תוכנה ולא יהיה אפשר לפגוע בזכויות של מי שהערת האזהרה לטובתו.

arrow-top

ההפרש שבין ערכו של מחיר , חוב, נכס וכד' לבין ערכו הנקוב. הפרשים נוצרים משינויי מדד שאליו צמוד הערך.

arrow-top

התחייבות שניתנת ע"י המוכר הנכס לבנק נותן המשכנתא, לרישום עתידי של המשכנתא. היא מוגבלת בזמן ומטרתה לשמש בטוחה לבנק בזמן שאי אפשר לרשום את הנכס בלשכת רישום המקרקעין.

arrow-top

התחייבות מוגבלת בזמן, הניתנת ע"י עורך דין לרישום המשכנתא על שם הרוכשים במינהל מקרקעי ישראל או בחברה הממשכנת, התחייבות זו ניתנת כאשר הנכס אינו רשום בלשכת רישום המקרקעין ולכן אי אפשר לרשום הערת אזהרה.

arrow-top

ועדה של משרד השיכון והבינוי שתפקידה לדון בערעורים של מבקשי הזכאות או עדכונן.

arrow-top

כל מי שברשותו תעודת זכאות בתוקף, המזכה אותו בסיוע כספי ממשלתי לדיור.

arrow-top

הסכם משפטי מחייב בין קונה ומוכר, אשר בו רשומים, בין היתר פרטי העסקה תנאיה התחייבויותיה של כל אחד מהצדדים וההגבלות אם לא עומדים בהם.

arrow-top

חברת בניה (כמו שיכון עובדים, שיכון פיתוח, עמידר, עמיגור ורסקו) שקיבלה זכות ממשרד הבינוי והשיכון לנהל מעין "טאבו" של זכויות רוכשים. מינהל מקרקעי ישראל חותם עם כל אחד מן הרוכשים על הסכם חכירה, המעניק לו את הזכות בקרקע אך את כל שאר הרישומים לגבי המקרקעין מבצעת החברה המשכנת לאחר מס' שנים.

arrow-top

חוזה להעברת הזכויות בנכס מבעל הזכויות לאדם אחר.

arrow-top

מערכת יחסים משפטית המבוססת על הסכם בכתב שבו המחכיר, שהוא בעל הקניין, מעניק זכויות קניינות מסוימות לחוכר ומוותר בזאת על זכויותיו לתקופה ולתנאים אשר נקבעו בהסכם ביניהם בעבור הענקת הזכויות החוכר משלם למחכיר "דמי חריכה". שהם שכירות של נכס מקרקעין לתקופה ארוכה של 49 עד 99 שנים חריכה זו נרשמת בספרי רישום המקרקעין על שם החוכר והיא כמעט זהה לזכות בעלות על הנכס .החוכר הוא הרוכש והבעלים הוא מנהל מקרקעי ישראל (השכרת האדמה מהמדינה).

arrow-top

זה אחד התנאים לסיוע לזכאים ע"י משרד הבינוי והשיכון , כל מי שאין לו דירה ולא הייתה לו דירה או חלק ממנה.

arrow-top

חשבון הופך למוגבל כאשר הבנק מסרב לכבד 10 שקים או יותר (שחוזרים) בפרק זמן של 12 חודש. בנק ישראל מנהל רישום של בעלי החשבונות המוגבלים ואלו שמוגבלים בנסיבות מחמירות עומדים לרשות הבנקים והציבור.

arrow-top

המקום שבו נרשם ומתנהל "פנקס רישום הזכויות במקרקעין" "פנקס רישום בתים משותפים" ו"פנקס שטרות, לגבי מקרקעין שאינם מוסדרים". הפנקסים מתנהלים לפי אזורים ובהם נרשמות זכויות במקרקעין, הערו אזהרה עיקולים וכל מה שקשור למקרקעין על פי דין. כל אדם רשאי לעיין במאגר ולקבל מהרשם תמורה תשלום נסח טאבו – העתק פרטי רישום של הנכס.

arrow-top

טופס הכולל טבלאות אשר מפרטות 4 משתנים קבועים של הלוואה: סכום כולל של הלוואה, החזר חודשי, שיעורי הריבית ותקופת הפירעון. התשלומים נקובים בסכומי החזר נומינליים (ללא יחס למדד) אך בפועל הם כוללים גם הפרשי הצמדה.

arrow-top

טבלאות המתפרסמות ע"י משרד הבינוי והשיכון ומפרטות את קבוצות הזכאים לפי סוגי יישובים וקבוצות.

arrow-top

תצהיר על סיום בנייה ואישור לאכלוס הבניין.

arrow-top

מסמך המתקבל מהמעסיק לאחר כל שנת מס שמפרטת את הכנסתו הכוללת של השכיר ואת סכומי הניכוי השונים שנוכו ממשכורתו.

arrow-top

טופס משפטי להעברת סמכויות כלליות או זכות ספציפית מאדם מסוים או אישיות משפטית לאדם או לגוף אחר לפעול בשמו.

arrow-top

יפויי כח בין 2 צדדים שנחתם ע"י נוטריון על פי בקשת הבנק.

arrow-top

מידת יכולתו של לווה לעמוד בסכום ההחזר החודשי של ההלוואה, לאורך זמן, על בסיס כל ההכנסות שלו בהווה ובעתיד ועל פי אומדן הוצאותיו השוטפות.

arrow-top

טבלה שבה מוצגים שלבי ההחזר של הלוואה שנפרעת בתשלומים. חישוב הטבלה מתבצע על פי סוג ההלוואה (הסכם ההלוואה) כך שבסיום תקופת ההלוואה יוחזרו במלואם הקרן והריבית.

arrow-top

לוח הסילוקין הנפוץ ביותר להלוואות, הוא בנוי מתשלומים תקופתיים קבועים, הכוללים החזרי קרן ותשלומי ריבית. התשלומים נקובים בסכומי החזר נומינליים אך בפועל הם כוללים גם הפרשי הצמדה.

arrow-top

שיעור הריבית הנהוגה בהלוואות יורו ודולר, היא נקבעת ע"י שיעור הריבית להלוואות בבנקים המרכזיים בלונדון והיא מתעדכנת מדי שלושה או שישה חודשים על פי בחירת הלווה.

arrow-top

מכלול שירותים שניתנים על ידי הבנק לחברות בנייה כגון:מתן אשראי לביצוע הפרויקט, מתן ערבויות לפי חוק המכר לרוכשים והלוואות לרוכשי הדירות. במקרה כזה – מועברים כל התקבולים מרוכשי הדירות לחשבון המשועבד לבנק , חשבון נאמנות ,לאחר מכן הבנק מעביר לחברה הקבלנית כספים בהתאם להתקדמות הבנייה ובהתאם למימון אשר מאושר ע"י הבנק.

arrow-top

לקוח בעל חשבון מוגבל, שאינו יכול לפתוח חשבון ולהשתמש בשקים.

arrow-top

מתפרסם כל 15 לחודש ומשקף את השינויים החודשיים במחירי סל המוצרים ושירותים של משפחה ישראלית ממוצעת.

arrow-top

כאשר הלווה אינו יכול לעמוד בתשלומי ההלוואה, בעל המשכון (בד"כ הבנק) מוכר את הנכס המשועבד כדי לפרוע את חובו של הלווה.

arrow-top

מכתב הנדרש בד"כ בעת גרירת משכנתא, מכירה או קניה של נכס משועבד. מכתב זה מוצא על ידי בעל השעבוד בנכס לגוף אחר שבו מסכים בעל השעבוד, כי חלק ספציפי מאותו נכס המשועבד לו אינו נכלל בשעבוד.

arrow-top

גוף שהוקם ע"י הממשלה לניהול המקרקעין בארץ. סיבת הקמתו היא העובדה שרוב הקרקעות בארץ הינם בבעלותה של המדינה, רשות הפיתוח וקק"ל ולא ניתן להעביר את הבעלות במקרקעין של המדינה ולכן הזכות המוקנית בהם הינה זכות שכירות קצרת מועד או חכירה. המנהל מחכיר את קרקעות המדינה ומנהל מאגר מידע ורישום מסודר בנושא.

arrow-top

מכלול המשתנים בהלוואה אשר משפיעים על גובה ההחזר, שיטת הפירעון, ריבית קבועה או משתנה וקרן צמודה או משתנה.

arrow-top
arrow-top

מס המוטל על הרווח של המוכר כתוצאה ממכירת נכס או זכות במקרקעין.

arrow-top

שימוש בנכס בעל ערך כערובה להלוואה או חלק ממנה, אם הלווה לא יכול לפרוע את תשלומי ההלוואה, יכול בעל המשכון לממש את המשכנתא ולהיפרע.

arrow-top

שיעבוד של נכס המקרקעין ע"י בעל הזכויות במקרקעין לטובת הבנק, כבטוחה לקבלת הלוואה. השעבוד נרשם באמצעות שטר משכנתא המונפק ע"י הבנק בלשכת רישום המקרקעין וברשם המשכונות. כל עוד עסקת המשכנתא נעשית ע"י שעבוד הנכס (הנכס נשאר בשימוש הלווה) ולא משכונו (הנכס עובר לידי הבנק), כינוי ההלוואה כמשכנתא אינו פוגע ברישום המשכון אצל רשם המשכונות.

arrow-top

משכנתא יחידה על הנכס ,שעבוד ראשון של הנכס לטובת הגורם הממשכן (הבנק) כבטוחה להלוואה.

arrow-top

משכנתא נוספת על הנכס, הטעונה בד"כ הסכמה של בעל המשכנתא הראשונה.חשיבותה של משכנתא מדרגה שנייה פחותה מזו של משכנתא בדרגה ראשונה נרשמה על אותו נכס לטובת גורם אחר, אם ימומש הנכס – יקבל בעל המשכנתא הראשונה את מלוא הסכום שבעל החוב חייב לו ורק אחר מכן בעל המשכנתא השנייה אם יישאר סכום כלשהוא.

arrow-top

הלוואה כנגד הנכס, עם או בלי הצמדה למדד מסוים, כאשר הריבית משתנה במועדים קבועים, בהתאם לנוסחת שינוי קבועה מראש.

arrow-top

הלוואה כנגד נכס, הצמודה למדד מסוים. ריבית ההלוואה קבועה, ידועה מראש ואינה משתנה לכל אורך חיי ההלוואה.

arrow-top

הלוואה כנגד נכס על בסיס הדולר.

arrow-top

משכנתא שמחולקת למספר הלוואות במסלולים שונים כנגד הנכס.

arrow-top

הלוואה לא צמודה על בסיס ריבית "הפריים" כנגד נכס.

arrow-top

הלוואה שקלית הצמודה למטבע חוץ כנגד נכס.

arrow-top

הוא מופק בלשכת רישום המקרקעין ובו יש העתק פרטי רישום הנכס מפנקס רישום הזכויות במקרקעין.

arrow-top

יחידה משקית הכוללת בתוכה את מגורי החקלאי ואת עסקיו. במכירת משק חקלאי קיימים תשלומים שונים: דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל (בגין הסכמתו על העברת הזכויות בנחלה) , היטל השבחה, מס שבח מקרקעין, דמי הסכמה לסוכנות היהודית , מס מכירה ומס ערך מוסף.

arrow-top

עמלה הנגבית בעת פירעון מוקדם של הלוואה, כאשר הריבית של ההלוואה גבוהה יותר מהריבית הממוצעת של המשכנתאות. מטרתה היא להקשות על הלווה המעוניין לקחת משכנתא בתנאים עדיפים וכן לפצות את הבנק עקב הפסד הריבית עם לתום מועד ההלוואה המקורי.

arrow-top

עמלה שהבנק רשאי לגבות מלקוח המסלק חלק או את כל ההלוואה במועד מוקדם מן הנקוב בהסכם. העמלה מורכבת מ-5 מרכיבים: דמי טיפול, אי הודעה מוקדמת, הפרשי ריבית הפרשי מדד ושער.

arrow-top

עמלה הנגבית על ידי הבנק על הטיפול בקבלת המשכנתא או במחזור משכנתא ניתן לקבל 30% או פטור מלא.

arrow-top

ערבות שהערב בה הוא הבנק, הערבות הבנקאית מקובלת כבעלת סיכון נמוך ובעיקר משמשת כבטוחה להתחייבות או כבטוחה זמנית ללווה המבקש לשחרר נכס משועבד לבנק כבטוחה להלוואה ועדיין אין באפשרותו לשעבד נכס אחר.

arrow-top

כאשר רוכשים דירה מקבלן הקבלן מחויב על פי חוק המכר להבטיח את הכספים המתקבלים אצלו שעולים על 15% מערך הדירה, הקבלן מחויב באיזו שהיא סוג של ערבות וזאת על מנת כדי להבטיח את כספי הקונים שניתנו על חשבון נכסים שבנייתם טרם הסתיימה.

arrow-top

צדדים לחוזה רשאים לקבוע בחוזה, כי במקרה של הפרה, יהיה על הצד המפר לשלם לצד המקיים את החוזה סכום שנקבע מראש, ללא הוכחת נזק. קביעת פיצוי מוסכם אינה מונעת מן הצדדים לחוזה לפתוח בתהליכים משפטיים נוספים.

arrow-top

פנקס הנרשם ומתנהל בלשכת רישום המקרקעין, בפנקס רשומים זכויות בנכס, עסקאות, הערות אזהרה משכנתאות ועיקולים, פנקסים אלה פתוחים לעיון הציבור ומתנהלים לפי אזורים.

arrow-top

בניגוד למשכנתא מדרגה ראשונה או שניה ניתן לשעבד מקרקעין למס' נושים בדרגה שווה בהסכמתם.

arrow-top

חלוקת מגרש מחדש , המשותף לכמה בעלים , לחלקות המיועדות לבנייה.

arrow-top

אפשרות הניתנת רק לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים לרכוש דירה יחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה ובכך להגדיל את סכום הזכאות של שניהם.

arrow-top

לקוחות שלקחו הלוואות בריבית משתנה, יכולים לפי תנאי החוזה ואם אין פיגור בתשלומיהם לעבור למסלול של ריבית קבועה שתחול עד לתום תקופת ההלוואה.

arrow-top

מחיר השימוש בכסף, בתקופה נתונה, שיעור הריבית נקבע באחוזים מהקרן ומחושב בד"כ לתקופה של שנה.

arrow-top

שיעור הריבית השנתית, המכילה בתוכה את הריבית דריבית המתווספת בתקופת ההלוואה ומציינת את הריבית בפועל של ההלוואה, בהלוואה בריבית משתנה, הריבית המתואמת השנתית הממוצעת לכל אורך חיי ההלוואה לוקחת בחשבון גם את שיעור הריבית העתידי שישלם הלווה בתקופה שלאחר מועד שינוי הריבית וכך מתאפשר ללווה להשוות את הריבית בשאר המסלולים ובבנקים שונים.

arrow-top

הריבית על ההלוואות, לפי תעריפון הבנק.

arrow-top

ריבית הלוואות שנותן בנק ישראל לבנקים, היא נקבעת ע"י נגיד בנק ישראל ומפורסמת אחת לחודש, ריבית זו משמשת גם לקביעת ריבית הפריים בבנקים.

arrow-top

ריבית נדחית מצטברת, משמשת בעיקר לחישוב יתרת ההלוואה מנקודת זמן מסויימת, תוך התחשבות בהצמדת הקרן ובשיעור הריבית.

arrow-top

ריבית אפקטיבית ממוצעת המחושבת כממוצע משוקלל של הלוואות בנקאיות חדשות (לא זכאויות) שניתנו ע"י תאגידים בנקאיים במהלך תקופה של חצי חודש, לרכישת דירת מגורים. ריבית זו מתפרסמת על ידי המפקח על הבנקים אחת לחצי חודש ומשמשת כאינדיקטור לריבית המשכנתאות במשק בתקופה נתונה ולצורך חישוב עמלת הפרשי ריבית בפירעון מוקדם.

arrow-top

ריבית על הלוואה שאינה קבועה לכל תקופת ההלוואה, אלא משתנה במועדים קבועים לפי נוסחה קבוע וידועה מראש.

arrow-top

שיעור הריבית ללא התייחסות למדד זו הריבית הנקובה במסמכי הלוואה.

arrow-top

ריבית הנגבית מהבנק עבור סכומים שלא שולמו במועדם הריבית נעה בין 9% ל-15%.

arrow-top

הריבית הבנקאית הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים לצורך חשוב עסקאות ביניהם, לפי ריבית בנק ישראל. ריבית זו בתופסת או בהפחתה של אחוז מסוים משמשת כבסיס לחישוב הריבית של כל ההלוואות הלא צמודות בבנק.

arrow-top

ריבית על הלוואה, הקבועה לכל תקופת ההלוואה ונקבעת בהסכם ההלוואה.

arrow-top

שיעור הריבית מעבר לשיעור ההצמדה למדד.

arrow-top

סוג של ביטוח חיים למקרה מוות בלבד, במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח, ישולם סכום הביטוח למוטב.

arrow-top

האחראי מטעם משרד המשפטים על לשכת רישום המקרקעין.

arrow-top

האחראי מטעם משרד המשפטים על רישום משכונות על נכסים "במאגר המשכונות", לפי הודעת בעל הנכס או בית המשפט. כל אדם רשאי לעיין במאגר ולקבל מהרשם תמורת אגרה אישור על רישומם של משכונים.

arrow-top

תעודה הנלווית להסכם המכר, המעידה על העברת זכויות במקרקעין ובנכסים מאישיות משפטית אחת לאחרת בלשכת רישום המקרקעין. שינויים ורישומים במקרקעין ובנכסים נעשים אך ורק בכתב באמצעות שטר מכר.

arrow-top

ביטחונות שנותן לווה (הקונה) למלווה (הבנק) להחזרת הלוואה, שעבוד שונה ממשכון בכך שהנכס עליו מוטל השעבוד נשאר בידי החייב ואילו הנכס הנתון במשכון נמסר ע"י הלווה לבעל החוב, עד לפירעונו.

arrow-top

שעבוד הזכויות בדירה או בנכס, כערובה להתחייבות הלווה כלפי המלווה (בד"כ הבנק).

arrow-top

נקודות זמן בחיי ההלוואה, בהן מתאפשר ללווה בהתאם להסכם ההלוואה, לבצע פירעון מוקדם של הלוואה או חלקה, ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם וכן לעבור ממסלול הלוואה בריבית משתנה למסלול הלוואה בריבית קבועה.

arrow-top

מסמך המונפק ע"י משרד הבינוי והשיכון באמצעות הבנק, לזכאים בסיוע כספי ממשלתי לדיור לפי משתנים קבועים.

פרסום ושיווק דיגיטלי